Pressmeddelanden

2014

MP lanserar sitt hälso- och sjukvårdspolitiska program

Idag offentliggör Miljöpartiet de gröna sitt hälso- och sjukvårdspolitiska program som är ett förtydligande och en fördjupning av det övergripande Regionpolitiska programmet när det gäller hälso- och sjukvård. Utgångspunkten är att förbättra hälsan i befolkningen, för en ökad livskvalitet och för att skapa ett mer solidariskt samhälle

 

–      Vi tror att det finns ett klart samband mellan en god hälsa i befolkningen och hur väl ett samhälle står sig när det gäller solidaritet mellan människor, jämlikhet och miljöhänsyn, säger Margareta Fransson(MP). Hälsa frigör energi och låter människor framträda från och med sina bästa sidor.

 

–      Därför innehåller vårt hälso- och sjukvårdspolitiska program en rad satsningar som är inriktade på att främja hälsa och förebygga sjukdom, säger Margareta Fransson(MP). Vi vill bland annat ge primärvården mer resurser och ställa högre krav på att det genomförs hälsosatsningar.

 

–      En annan viktig ingång för oss är att säkra vårdkvaliteten på sikt och se till att vårdorganisationen anpassas till de grupper som har störst behov säger Margareta Fransson(MP). Det handlar om att säkra en god arbetsmiljö för personalen, minska på administration, hitta kompetens och skapa vårdmiljöer som är baserade på team runt patienten. Inte minst brinner jag för att förbättra vården för våra äldre, säger Margareta Fransson(MP)

2013

SVMP 2013-09-24

En tydligare hälsoprofil

Idag, den 24 september fattar landstinget beslut om hur de budgeterade extrapengarna till hälso- och sjukvård ska fördela sig. Det handlar totalt om ca 135 miljoner kronor. Beslutet är ett resultat av ett samspel mellan profession och politik under en lång tid. Som opposition är det närmast omöjligt att ge ett konkret och eget alternativ till det som presenteras. Vad vi kan konstatera är att det hade varit en skillnad om bakgrunden hade varit en rödgrönbudget och ett rödgrönt styre.

Med detta sagt har vi vid olika tillfällen och sammanhang föreslagit en inriktning på hur resurserna kan fördelas som har skilt sig från den styrande minoriteten, i exempelvis treårsbudgeten och i uppdragen som HSN ger verksamheten. Och vi har pekat ut ett antal områden som vi har velat se mer belysta för värdering i förhållande till resursfördelningsprocessen, bland annat

 

Samordnade insatser för barn och unga med psykisk ohälsa

–          Vi har föreslagit att landstingets resurser koncentreras kring att möta barn och ungas psykiska ohälsa tidigt och genom samordnade insatser, säger Catarina Engström(MP) Vi lyfter särskilt fram samverkan med elevhälsan och att vårdcentralernas kompetens på området ökar. Psykosociala insatser måste få ett utrymme i primärvårdsuppdragen och vi har velat se en utveckling och en mer kraftfull förstärkning av mellanvårdsformerna inom barn- och ungdomspsykiatrin

Patientens ställning

–          Vi har tydliggjort en inriktning som gör att patientens inflytande och makt över sin situation ökar, säger Kaisa Karro(S).  Det handlar bland annat om att ge patienten mer inflytande över när mötet med vården ska ske och även stärka patientens rätt till information och en god vårdplanering. Alla som behöver har en fast vårdkontakt.

 

Primärvård – forskning och hälsocentraler

–          Vi är övertygade om att primärvårdens finansiering långsiktigt måste stärkas och att mer resurser i form av forskning och utveckling kopplas till vårdcentralerna, säger Ricardo Olivares(V). I vår budget föreslår vi en satsning på att utveckla hälsocentraler med ett bredare uppdrag för att på så sätt kunna förebygga och motverka ohälsa mer effektivt i områden som är i stort behov av hälsoförbättrande åtgärder.

Klimatmissar i trafikplan

Precis nu, under några dagar, sammanträder IPCC, FN’s klimatpanel, i Sverige för att presentera en tydlig rapport om klimattillståndet för politiker och beslutsfattare. Idag lämnar landstinget sitt svar till Östsam om hur investeringar i trafikinfrastruktur ska se ut fram till 2025.  Miljöpartiet är kritiskt till hur klimataspekterna vägs in i länsplanen för regional transportinfrastruktur , LTP’n. Detta är ett gyllene tillfälle att faktiskt kunna bidra till minskade utsläpp av växthusgaser i framtiden.

 

–          Landstinget borde trycka på för att större hänsyn tas till miljökonsekvenserna, säger Per Olof Svensson(MP). I samband med IPCC rapport kan vi förvänta oss många fina ord och löften från samtliga politiska läger. När frågorna väl hamnar på en konkret nivå, som i förslaget på trafikplan blir det annat ljud i skällan och klimatfrågan får stå tillbaka för andra överväganden.

 

–          LTP’n är väldigt fokuserade på att ganska obetänkt effektivisera transporterna, säger Per Olof Svensson. Man borde förutom detta alltid beakta i vilken mån privatbilismen eller kollektivtrafiken understödjs av en given åtgärd och förstås då välja det som ökar kollektivtrafiken konkurrenskraft gentemot bilen. Det är ju precis det som skulle kunna få ner CO2 utsläppen som bland annat FN’s klimatpanel kräver.

KONTAKT:

Per Olof Svensson: 070-7832967

2012-09-24

Vi vill utveckla lasarettet i Motala

 Idag beslutar landstinget om en förlängning av avtalet med Aleris angående kirurgisk och ortopedisk verksamhet på Motala lasarett. Miljöpartiet menar att privata aktörer inne på sjukhusen riskerar att stå i vägen för en nödvändig utveckling av vården i framtiden. Det kommer att krävas såväl långsiktighet som flexibilitet i arbetet med att möta en åldrande befolkning, större krav på hälsofrämjande arbete och förebyggande insatser. Ett långt avtal med en privat vårdgivare innebär att energi går till att överbrygga gränser för att få till stånd en bättre samordning. I fall en konkurrent vinner nästa upphandling måste processen börja om på nytt. Det riskerar att bli vare sig flexibelt eller långsiktigt.

 

–          Det finns både positivt och negativt att säga om Aleris som leverantör av vård, säger Catarina Engström(MP), ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Å ena sidan levererar man en vård som håller god kvalitet och som får ett gott betyg av patienterna. Men å andra sidan har man fått släppa verksamheter som man inte klarat av att försörja med personal. Detta är ett allvarligt osäkerhetsmoment.

 

–          Avgörande för oss i miljöpartiet har dock varit en annan typ av osäkerhet, säger Catarina Engström(MP). Det handlar om hur vi ska kunna ta politiskt ansvar för att Lasarettet i Motala kan utvecklas och profileras under en längre tid. I framtiden kommer det vara avgörande för en bättre vårdkvalitet att det går att styra processerna kring patienterna utifrån en helhetssyn.

–          Miljöpartiet står stark i sin uppfattning att Motala lasarett behövs, att vården behöver utvecklas i ett länsperspektiv men också att lasarettet måste positionera sig i en större region, säger Catarina Engström(MP). Vi behöver vässa vårdkedjorna, stärka samarbetet med universitetssjukhuset och tänka strategiskt när det gäller kompetensförsörjningen. I det perspektivet är det ett hinder att ha en privat utförare inne på sjukhuset bundet i långa avtal, säger Catarina Engström(MP)

KONTAKT

Catarina Engström, 070-6632313

Oroväckande att mörka priset för politikerna

Landstinget i Östergötland har, i enlighet med rekommendationer från SKL, tecknat ett avtal med ett läkemedelsföretag om en dyr cancermedicin där endast några personer vet vad själva kostnaden för läkemedlet är. Bakgrunden är att det aktuella läkemedlet var så pass dyrt att flera landsting inte var intresserade att teckna avtal med läkemedelsbolaget. Man blev då erbjuden en rabatt med förbehållet att priset skulle hållas hemligt. Det är bara priset som är hemligt, själva avtalet är offentligt.

Miljöpartiet i Landstinget i Östergötland anser att det är orimligt att politiker inte har full insyn i hur skattemedel fördelas och prioriteras.

–        Det är oroväckande om fler avtal liknande detta kommer att bli vanligt inom hälso- och sjukvården, säger Margareta Fransson(MP), gruppledare i landstinget. Att skriva på ett liknande avtal innebär att man får ett rabatterat pris medan de landsting som inte vill skriva på får betala en högre kostnad för läkemedlet.

–         I förlängningen innebär detta att vården för patienter med en viss typ av hudcancer riskerar att bli ojämlik och att de landsting som sätter transparens före hemliga delar i ett avtal får betala ett väldigt högt pris, säger Margareta Fransson(MP).

Per Olof Svensson har visioner om forskningen

Onsdagen den 30 januari fattar landstingsstyrelsen beslut om en forskningsvision för landstinget. Per Olof Svensson(MP) menar att resultatet är urvattnat och att risken är stor att visionen blir en hyllvärmare utan nödvändig strategisk tyngd. Miljöpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet arbetat fram ett alternativt förslag för landstingsstyrelsen att ta ställning till där den strategiska inriktningen för forskningen utvecklas på ett mer konkret sätt.

Det rödgröna dokumentet fastslår ett antal grundläggande värden som ska verka styrande, anger målet om en hälsoregion, ger förslag på nya understödjande strukturer och pekar på betydelsen av politiskt engagemang.

–          För min del har det viktigaste varit att på ett tydligt sätt markera att forskningen ska vara en integrerad del av verksamheten och att det ska ingå i chefsansvaret att utforma sin klinik på ett sådan sätt att forskning och utveckling premieras och understödjs, säger Per-Olof Svensson(MP), ledamot i beredningen för strategiska ägarfrågor. Vi föreslår därför bland annat att en ny landstingsövergripande FoU-miljö tillskapas, säger Per-Olof Svensson(MP)

–          Jag vill också att landstinget på ett tydligare sätt tar ställning för forskningsområden som är viktiga för stora patient- och sjukdomsgrupper, exempelvis äldre eller kroniskt sjuka, men som inte alltid har en självklar finansiering via inkomstbringande mediciner för läkemedelsbolagen, säger Per – Olof Svensson(MP). Konkret kan det handla om sådant som primärvårdsforskning, geriatrisk forskning eller forskning på omvårdnad eller rehabilitering.

–          För mig och miljöpartiet är det också av stor vikt att landstinget tar det större samhällsansvaret, säger Per Olof Svensson(MP). Det som går utöver den traditionella engagemanget i den medicinska forskningen. När landstinget nu är kollektivtrafikmyndighet är det rimligt att forskning som rör trafik kan bli aktuell. Andra exempel kan vara inom energiförsörjning, klimat och miljö, säger Per Olof Svensson(MP). Vi vill därför att landstinget gör en särskild utredning om hur forskningsengagemanget kan utvecklas och med vilka samverkanspartners.

KONTAKT

Per Olof Svensson, tel: 0707-832967

Vårdval för hörselvård ger inget mervärde

 Tidagen den 29 januari, vid Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde, beslutade landstinget att gå vidare med att införa ett vårdvalssystem inom den primära hörselhabiliteringen. Motivet som anges är att öka tillgängligheten för hörselprov och utprovning av hörapparat och andra enklare hörselhjälpmedel.

Miljöpartiet menar att nackdelarna med denna förändring vida överstiger de fördelar som i bästa fall blir effekten av att bryta loss den enklare vården från den mer komplexa hörselvården som ska finnas kvar på sjukhusen.

Idag finns en brist på audionomer i hela Sverige och bristen är en bidragande orsak till köer som har funnits för hörselutredning.

–         På grund av bristen på audionomer finns risken att det blir ett tapp på  audionomer inom landstinget. Denna brist kan leda till att de med störst behov kommer att få vänta på specialiserad rehabilitering, säger Margareta Fransson, gruppledare för Miljöpartiet i landstinget

Hörselvården på US är en komplex verksamhet där man arbetar i team och audionomerna har en central plats i varje grupp. Exempel på teamverksamhet är cochleaimplantat, barn eller tinnitus. På US finns respektive personalkategori i nära anslutning till varandra och man arbetar tätt tillsammans.

–          En risk finns att man fragmentiserar en väl fungerande verksamhet med korta avstånd, både bokstavligt och bildligt talat, säger Margareta Fransson(MP) En verksamhet som även har ett tätt samarbete med forskningen. Det finns även en risk, som påtalas i utredningen, att införandet av vårdval leder till nya gränser mellan primär- och sekundär rehabilitering och det kan innebär att man som patient inte får vård på rätt nivå.

2012

20-11-29

MP vill slopa den högre avgiften för lesbiska

Landstinget i Östergötland anmäldes tidigare i år till Diskrimineringsombudsmannen. Anmälan gällde de olika avgifterna för inseminering som tas ut av landstinget. Idag betalar ett lesbiskt par en avgift på 3000 kronor för inseminering där behandlingen, enligt riktlinjer, ”sker på icke medicinsk grund”. Avgiften är inte är i närheten av den faktiska kostnaden för inseminering och är i realiteten redan subventionerad men inte i lika hög grad som för heterosexuella som betalar en avgift på 300 kronor.

–         Det finns ingen logik i att ha en skild grad av subventionering för heterosexuella respektive lesbiska, säger Margareta Fransson, gruppledare för Miljöpartiet i Östergötlands läns landsting.

–          MP vill slå in på samma väg som landets övriga landsting och harmonisera avgifterna. Det är hög tid att slopa denna skillnad som upplevs som kränkande och orättvis, säger Margareta Fransson.

KONTAKT

Margareta Fransson, 010 – 1037135

2012-11-26

Inget miljöpris i landstinget

Det kommer inte att delas ut något miljöpris i landstinget i år. Skälet som anges är att inget av de inkomna ansökningarna sticker ut på något tydligt vis. Miljöpartiet menar att den bakomliggande orsaken står att finna i den politiska ledningens bristande engagemang för miljöfrågor.

–         Det är beklämmande att Alliansen och Vrinnevilistan inte lyckats inspirera till ett större miljöengagemang i landstingets verksamheter, säger Margareta Fransson, gruppledare för miljöpartiet i landstinget. Miljöarbetet kräver en aktiv styrning och ledning som både skapar lust och ger de organisatoriska förutsättningarna för förändring och utveckling. 

Miljöpartiet har lämnat in en omfattande motion där en rad förslag ges som kan förbättra förutsättningarna för ett effektivt miljöarbete radikalt. Bland annat föreslås ett miljöledningssystem som involverar den yttersta ledningen, att landstinget certifieras enligt en vald standard, en tydlig delegation på miljösidan och en gedigen uppföljning.

–          Ett annat mycket konkret förslag innebär att vi återinför miljöombuden, säger Margareta Fransson. Det gör att miljöarbetet får en mer naturlig plats i vardagen. Vi tror att det finns en koppling mellan att man tog bort miljöombuden och såväl en svagare inrapportering till miljöuppföljningen som att landstinget nu får ställa in miljöpriset.

2012-11-23

Styrande i landstinget negligerar reumatikerna i väster

Miljöpartiet reagerade starkt när reumatiker i väster fick se sin vård centraliserad till US och krävde i en motion till landstingsfullmäktige att landstingsstyrelsen måste undersöka om inte rehabiliteringen av reumatiker kan ske inom närsjukvården. Svaret som Alliansen och Vrinnevilistan ger vid nästa veckas sammanträde är ett icke-svar. Man vägrar helt enkelt att beröra den frågeställning som vi tar upp.

–        Det är beklämmande att se hur Alliansens och Vrinnevilistans företrädare väljer att bortse från frågor som en folkvald ställer, säger Catarina Engström(MP), ledamot landstingsfullmäktige och hälso- och sjukvårdsnämnden. Än mer beklämmande är det förstås om detta är ett tecken på att man negligerar behoven hos reumatiker i väster.

Reumatiker som tidigare fick sin rehabilitering i Motala måste idag åka till Linköping för att få samma behandling. Behandlingarna som t ex kan pågå under en 8 veckors period ett par gånger i veckan. Ofta i samband med perioder då patienten har särskilt stora besvär.  Det har gjort att många avstår då resan tar så mycket på krafterna och att det upplevs som meningslöst.

–         För många finns det inget alternativ till sjukgymnastbehandling, säger Catarina Engström(MP) Man är beroende av hjälp och kan inte träna själv- man behöver vägledning och coaching av någon som förstår vad funktionsnedsättningen innebär och som vet hur man tränar på rätt sätt.

Statistik visar att Reumakliniken på US, dit patienterna från väst är hänvisade, tar emot avsevärt mycket färre patienter från väst satt i relation till populationen än vad man tar emot från centrala länet och vad  remautologen på Vrinnevisjukhuset tar emot vad gäller patienter från östra länsdelen.

–         Det här betyder att det är ett stort antal patienter som är i behov av specialistbehandling inom den näraliggande vården och som inte erbjuds anpassad träning eller avstår för att de långa resorna tar udd av behandlingens effekt eller för att de inte får sitt liv att fungera om de ska vara borta från arbete och skola, avslutar Catarina Engström(MP)

KONTAKT

Catarina Engström, 070-6632313

Satsning på geriatriska vårdplatser på Vrinnevisjukhuset

Idag tog Landstingsstyrelsen beslut om att satsa på geriatriska vårdplatser på Vrinnevisjukhuset, men för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är inte satsningen tillräcklig.

För Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är det oerhört viktigt att det blir en verklig satsning på geriatriska vårdplatser på Vrinnevisjukhuset. Den moderatledda landstingsledningen har lovat detta länge och det är något som verkligen behövs. Då duger det inte med dagens beslut på Landstingsstyrelsen att extra vårdplatser ska lösas ”inom budget”. För att kunna garantera satsningen behöver ekonomiska resurser tillföras. Vi har en allvarlig överbeläggningssituation och att enbart omfördela vårdplatser räcker inte. Därför presenterade vi tre partier ett eget förslag på dagens LS-sammanträde. Vi vill direkt finansiera ytterligare 8 geriatriska vårdplatser på geriatriska kliniken. För detta tillför vi Vrinnevisjukhuset 8 miljoner kronor. Finansieringen tas från landstingets reservmedel.

För frågor och kommentarer, kontakta Mats Johansson på 0705-71 75 89, Emil Broberg på 070-622 87 07 eller Margareta Fransson på 0702-61 08 43

Minst 70 sjuksköterskor saknas på US, oppositionen starkt kritiska till landstingsledningens hantering

Krisen på US förvärras. Idag, på landstingets politiska ledningsgruppmöte, informerades att minst 70 sjuksköterskor saknas något som får stora effekter i vården.  Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är starkt kritiska för hur situationen hanterats av den borgerliga politiska ledningen med Marie Morell (M) i spetsen.

På US saknas för närvarande minst 70 sjuksköterskor något som får effekter framförallt på akutmottagningens verksamhet. Tre kliniker kan inte öppna upp sammantaget 12 vårdplatser efter sommarens neddragning. Konsekvensen blir risk för förlängda väntetider på akuten och vårdplatsbrist för patienter med internmedicinska behov. Läget ser ut att hålla i sig åtminstone den närmste månaden.

I landstingets åtgärdsprogram benämns läget som en ”extraordinär situation”, en beskrivning som pekar på allvaret. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet menar att krisen på US är ett resultat av en misslyckad medarbetarpolitik.

Arbetssituationen för sjukhusets sjuksköterskor måste förbättras. Vi har upprepade gånger försökt få den moderatledda landstingsledningen att backa från beslutet om varannan-helg-tjänstgöring, men inte fått gehör. Tidigt under mandatperioden krävde vi att landstinget skulle starta ett nödvändigt

–          utvecklingsarbete med syfte att förbättra vårdpersonalens arbetsvillkor tillsammans med fackliga organisationer, men även där var landstingledningen ointresserad, säger Mats Johansson, oppositionslandstingsråd, (S).

–          Det är ohållbart att sådana här situationer uppkommer utan att vi politiker involveras. Krisen är redan ett faktum när all information läggs på bordet. Nu riskerar patienterna att drabbas av längre väntetider säger Margareta Fransson, gruppledare, (MP).

–          Det är uppenbart att landstingets politiska ledning brister när sådana här situationer kan uppstå. Det är anmärkningsvärt att man inte satt in insatser tidigare. Under en längre tid har de tuffa arbetsvillkoren på US varit uppe för debatt, säger Emil Broberg, gruppledare (V).

För frågor och kommentarer, kontakta Mats Johansson på 0705-71 75 89, Emil Broberg på 070-622 87 07 eller Margareta Fransson på 0702-61 08 43

Mångmiljonunderskott, nu krävs insatser

2012-08-28

De senaste åren har sjukvården i Östergötland dragits med mångmiljonunderskott och årets delårsrapporter pekar på samma utveckling även för 2012. De åtgärder som har satts in för att komma till rätta med underskotten har inte fått planerad effekt.

De centrum som tidigare i år pekades ut för sin negativa ekonomiska utveckling har inte kunnat påvisa någon förbättring, tvärt om indikerar delårsrapporten 06 ytterligare försämringar. Redan i maj när delårsbokslut 03 presenterades för landstingsstyrelsen krävde (S), (MP) och (V) större insatser för att vända den ekonomiska utvecklingen.

–          Det är uppenbart att landstingets politiska ledning brustit i sin förmåga att fatta och verkställa nödvändiga beslut för att vända den ekonomiska utvecklingen. De åtgärder som satts in har inte fått effekt. Det är oerhört viktigt att den ekonomiska utvecklingen vänds, annars riskeras medborgare, medarbetare och patienter i slutändan att drabbas säger Mats Johansson, oppositionslandstingsråd (S).

–          Med tanke på att det ekonomiska läget förvärrats ytterligare sedan delårsrapport 03 behandlades i landstingsstyrelsen hade det varit önskvärt om man hade lyssnat på våra förslag som syftade till tydligare politiskt ansvartagande för landstingets ekonomiska utveckling säger Margareta Fransson, (MP)

Nu föreslår (S), (MP) och (V) att landstingsstyrelsen får ett större ansvar när det gäller att fatta beslut om vilka insatser som ska sättas in för att få rätsida på ekonomin, ett ansvar som till mångt och mycket idag ligger på landstingsdirektören.

–          Det är i längden ohållbart att landstingets ekonomi går runt på bland annat osäkra intäkter i form av avkastning av placerade medel. Landstinget i Östergötland behöver ett långsiktigt och stabilt arbete för att säkra framtidens vård säger Emil Broberg (V).

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår på dagens landstingsstyrelsemöte att kommande åtgärdsplaner rörande ekonomin som arbetas fram av landstingsdirektören antas av landstingsstyrelsen.

En köfri och jämlik vård i ett klimatneutralt landsting

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lägger ett gemensamt budgetförslag som slutgiltigt prövas av landstingsfullmäktige den 19-20 juni.

Ledorden är en köfri och jämlik vård i ett klimatneutralt landsting.

–       Den styrande minoriteten har under sin tid vid makten inte förmått hantera vare sig ekonomin eller de viktiga framtidsfrågorna. Vår budget innebär en förändring i sättet att styra och ta politiskt och ekonomiskt ansvar. Ett exempel är medarbetarpolitiken där vår budget lägger fast en rad satsningar för en bättre arbetsmiljö och för att se till att vi har kompetent personal i framtiden säger Mats Johansson

–          Varje år avstår flera tusen östgötar från att söka vård som de är i behov av på grund av ekonomiska skäl. Detta är en stor orättvisa som ökat under det borgerliga styret i landstinget som vi vill minska. Därför avsätter vi 15 miljoner per år för att sänka patientavgifterna, säger Emil Broberg

–          Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga och landstinget måste som stor organisation se till att radikalt minska sina utsläpp. I vår budget ges som uppdrag att ta reda på hur stora utsläppen är, ta fram planer på effektiva åtgärder, samt hitta verktyg för hur landstinget kan kompensera för de utsläpp som kvarstår. Därmed blir landstinget klimatneutralt 2020, säger Catarina Engström.

–          Med vår budget startar arbetet med för en köfri och jämlik vård. För att skapa trygghet vill vi att det ska vara lätta att komma i kontakt med vården och alla som lämnar vården ska veta när det är dags för nästa planerade besök, säger Mats Johansson

–          Vår budget innebär en kraftfull satsning på kollektivtrafiken, bland annat aviseras en förlängning av Östgötapendeln till Katrineholm och en utökad pendeltågstrafik Motala – Skänninge – Mjölby. Vi vill vara maximalt offensiva när det gäller att få fler att välja kollektivtrafiken framför bilen, säger Catarina Engström

–          Vi vet att det idag finns områden i Östergötland där ohälsan är betydligt större än i andra delar av länet. Detta ställer mycket stora krav på landstingets verksamhet och personal och vi ser att det krävs satsningar för att kunna möta medborgarnas behov. Därför avsätter vi 10 miljoner till utvecklandet av hälsocentraler och forskning och utveckling för att arbeta för att förbättra hälsan i den socialt mest utsatta områdena i Östergötland, säger Emil Broberg

Vi utvecklar vårdcentralerna i Östergötland

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet presenterar nu en satsning på att utveckla vårdcentralerna i Östergötland. Främst handlar det om att satsa i områden där stor andel av befolkningen har sociala eller ekonomiska problem.

–          Vi vill göra en satsning på att utveckla de fem mest utsatta vårdcentralerna till att bli hälsocentraler. Det innebär att de får ett betydligt bredare uppdrag för att kunna möta medborgarnas ohälsa. Det handlar om att koppla samman verksamheten med andra aktörer som till exempel försäkringskassan, kommunen och arbetsförmedlingen, säger Christoffer Bernsköld (S).

I förslaget som partierna gemensamt tagit fram finns en satsning på forskning och utveckling inom primärvården som ska leda till minskad ojämlikhet i hälsa. Arbetet kommer att bedrivas på alla fem vårdcentralerna men basen för arbetet kommer att vara i Skäggetorp i Linköping som är, utan jämförelse, det område med störst sociala problem i Östergötland.

–          Genom att koppla tydliga forsknings- och utvecklingsresurser till dessa fem områden med bas i Skäggetorp ger vi verksamheten bättre förutsättningar att utveckla nya metoder som ska kunna förbättra hälsan men också möjligheterna till arbete och integration hos befolkningen, säger Emil Broberg (V)

Genom att vårdcentralens verksamhet får ett bredare uppdrag att samverka med andra samhällsaktörer ställer det större krav på verksamheten. Därför avsätts totalt 20 miljoner till vårdcentralerna i partiernas gemensamma budget. Av dessa kommer 10 miljoner gå till denna satsning.

–          En satsning på hälsofrämjande och förebyggande insatser i de områden med störst ohälsa innebär en vinst såväl mänskiligt som ekonomiskt.. Det gäller för såväl individen, för landstinget och hela samhället, säger Margareta Fransson(MP)

Miljöpartiet vill ta bort lustgasens klimatpåverkan

 Idag lämnar Catarina Engström, gruppledare för miljöpartiet in en motion till landstingsfullmäktige där hon föreslår destruktion av lustgas, dvs en nedbrytning som innebär att utsläppen av växthusgaser kan minska.

Lustgas är en ofta använd smärtlindringsmetod inom vården. Problemet är att lustgas bidrar till en förstärkt växthuseffekt med 300 gånger större miljöpåverkan än koldioxid. Lustgas är dessutom ett mycket stort hot mot ozonskiktet. Lustgas används främst som smärtlindring vid förlossningar, men även inom bland annat operation, tandvård och vid undersökningar inom barnsjukvården.

Lustgasen bryts inte ned vid användning, utan den lustgas som används släpps också ut i atmosfären om den inte destrueras i en lustgasanläggning. Icke destruerad lustgas är inte bara ett hot för miljön. Det blir också ett arbetsmiljöproblem för de anställda då senare tids forskning pekar på medicinskt negativa effekter på människor som regelbundet blir utsatta för inandning av lustgas.

–          Landstinget gör inte tillräckligt för att minska utsläppen av lustgas, säger Catarina Engström, gruppledare för miljöpartiet i landstinget. Vi måste följa de goda exempel som finns i landet och installera destruktionsanläggningar på våra sjukhus. Allvaret i klimathotet gör att vi måste vända på varje sten för att kunna minska utsläppen av växthusgaser, säger Catarina Engström.

–          Lustgas är en uppskattad metod för smärtlindring såväl av mödrar som av professionen; barnmorskor och läkare, säger Catarina Engström. Med ett minimum av träning kan lustgasmasken användas utan något spill ut i atmosfären. Tillsammans med en anläggning för destruktion innebär detta att landstinget både kan värna patienternas välmående och miljö och klimat, säger Catarina Engström.

KONTAKT

Catarina Engström, 076-2391000

Bästa möjliga Djurskydd

I dagarna lämnar Catarina Engström, gruppledare för miljöpartiet in en motion till landstingsfullmäktige om förbättrat djurskydd i avtalen om kostproduktion och restaurangverksamhet. Det vill säga ett krav om att det kött som serveras på de östgötska sjukhusen ska ha tillkommit på ett sätt som innebär att lidandet för djuren minimeras.

Motionen innebär att ambitionen skärps både för det konventionellt framtagna köttet och för det ekologiska. Miljöpartiet har tidigare motionerat om att det ekologiska köttet ska uppfylla KRAVs kriterier, vilka går utöver den EU-förordning som definierar en ekologisk produkt i landstingets nuvarande avtal.

Landstingsstyrelsens motivering när man föreslog landstingsfullmäktige att avslå motionen(vilket också gjordes) var att svensk rätt inte medgav att man ställde krav som gick utöver EU-lagstiftningen.  Nyligen vann dock Sigtuna kommun ett dylikt ärende i Stockholms kammarätt, vilket är högsta instans. Därmed står det helt klart att svensk domstol försvarar möjligheten att ställa hårdare djurskyddskrav.

–          Det är glädjande att farhågan att svensk domstol stoppar god djurhållning inte besannas, säger Catarina Engström, gruppledare för miljöpartiet i landstinget. Vi kan nu jobba på ute i kommuner och landsting för att det offentliga Sverige tar sitt ansvar för att djur kan leva så goda liv som möjligt och att onödigt lidande kan undvikas.

–          Min motion innebär att om den vinner gehör i landstingsfullmäktige så kommer allt kött som serveras på våra sjukhus komma från en djurhållning som följer svensk lagstiftning, säger Catarina Engström. Det troligaste är förstås att det kött som serveras också då är svenskt, vilket innebär en vinst också för miljön i form av minskade transporter liksom ett stöd för svenskt jordbruk, säger Catarina Engström.

–          Miljöpartiet vill också se en kontinuerlig ökning av andelen ekologiskt och närproducerat kött, säger Catarina Engström. Den stora striden just nu handlar om att nå miniminivån att allt kött som äts i Sverige ska komma från djur som skyddats av svensk lagstiftning eller motsvarande regler. Det jag kan göra som landstingspolitiker är att se till att just landstinget tar det ansvaret, avslutar Catarina Engström.

Rusta ”Hälsocentralerna” starka

Vid dagens landstingsstyrelse fattade de borgliga partierna och Vrinnevilistan beslut om en ytterst tandlös ägarstrategi för de vårdcentraler landstinget har i egen regi. Den centrala passagen i deras dokument lyder: ”Landstinget har ingen särskild ägarstrategi…”. Miljöpartiet menar att detta inte duger och lämnade ett eget förslag på ägarstrategi. Viktiga punkter ur vårt dokument:

  • Ge de landstingsdrivna vårdcentralerna ett särskilt signum som markerar ett uttalat hälsotänkande genom att kalla vårdcentralerna för Hälsocentraler
  • Ha en vision som markerar att man från högsta nivå anser att de egna hälsocentralerna är viktiga
  • Ha tydliga strategier för att rusta de egna hälsocentralerna starka i den rådande konkurrensen
  • Utveckla hälsocentralernas självständighet och manöverutrymme
  • Bygg en stöd- och samordningsorganisation på länsdelsnivå där de enskilda hälsocentralerna har stort inflytande
  • Tillsätt en funktion som samordnar primärvården i en länsdel och som ansvarar för att en årlig utvecklings- och marknadsplan tas fram

–          Det politiska styret saknar visioner för de landstingsdrivna vårdcentralerna, sägerCatarina Engström, gruppledare för Miljöpartiet i landstinget. Vi måste sluta med att vara hjälplösa offer för marknadskrafterna och rusta våra vårdcentraler/hälsocentraler starka. En tydlig hälsoprofil och en utvecklad försörjning av kompetens och kunskap är central liksom att varje länsdel har en tydlig plan för marknadsföring, säger Catarina Engström.

–          Det är också viktigt att vi utvecklar formerna för hälsocentralens självständighet, sägerMargareta Fransson, ledamot i landstingsstyrelsen. Vi är inte ute efter en viss standardlösning utan det kan komma att se väldigt olika när vår politik blir verklighet. Utrymme och möjlighet ska finnas för den enskilde hälsocentralen som så önskar att i högre grad styra över budget och exempelvis inköp, sägerMargareta Fransson

KONTAKT

Catarina Engström, 076-2391000                Margareta Fransson, 070-2610843

Annonser

3 responses to “Pressmeddelanden

  1. Pingback: Miljöpartiet satsar på Skäggetorp | Grön landstingsblogg

  2. Pingback: Grön budget satsar på klimat och kollektivtrafik | Grön landstingsblogg

  3. Pingback: Rödgrön kritik: krisen på US Morells ansvar | Grön landstingsblogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s