Debattartiklar

(OBS! Sidan är under konstruktion, endast ett fåtal artiklar är inlagda)

2013

Forskningen behöver en tydligare strategisk inriktning

För oss i Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet spelar forsknings- och utvecklingsfrågor en avgörande roll för hur hälso- och sjukvården i framtiden kan fylla sitt uppdrag och bidra till hälsa och livskvalitet i befolkningen. Alliansen och Vrinnevilistan presenterar sin forskningsvision på tisdagens sammanträde i landstingsfullmäktige. Vi menar att den behöver kompletteras med ett mer utförligt strategidokument. En vision kan ha en stor entusiasmerande betydelse men riskerar, om den saknar en vägledande underbyggnad, att bli en text med liten praktisk betydelse.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har ett sådan utförligt förslag på strategisk underbyggnad. Den övergripande inriktningen är att Östergötland långsiktigt blir en hälsoregion där vi kan se en tydlig utveckling i förstärkt hälsa och livskvalitet och där skillnaderna i hälsa mellan olika grupper minskar. Vi menar att landstingets forskningsmedel aktivt ska bidra till att så sker.

För att nå dit tror vi att forskningen behöver ha en hög klinisk relevans, d.v.s ha bäring på praktiska problem identifierade i verksamheten. I kombination med ett fördelningstänkande som bygger på att breda folkningsgrupper och vanligt förekommande sjukdomar prioriteras kan resultat uppnås som på ett direkt sätt är bra för människor i Östergötland. Det som konkret behöver göras för att åstadkomma detta är en bättre integration av forskningen i klinikernas vardagsarbete och att politiken vågar slå fast att forskning faktiskt är prioriterat.

Den medicinska forskningen i Östergötland har under lång tid präglats av pragmatism och korta beslutsvägar. Olika forskningsprojekt och program är djupt sammanflätade och involverar flera olika finansiärer. På många sätt har detta varit framgångsrikt och lett fram till såväl spjutspetsforskning som en god kliniknära forskning med direkt påverkan på vårdens kvalitet. För politiken kan det dock vara svårt att se vilka prioriteringar som ligger bakom. Forskningen ska vara fri och inte detaljreglerad av politiker eller tjänstemän, men skulle samtidigt vinna på mer transparens och en tydlighet i landstingets viljeinriktning.

Huvuddelen av landstingets forskningsmedel ska naturligtvis gå till att utveckla framtidens hälso- och sjukvård. Samtidigt är landstinget mer än detta och har ett större samhällsansvar, inte minst sedan landstinget också är Trafikmyndighet. Vi vill ta fram en strategi för att forskningsåtagandet också kan utvidgas till exempelvis trafik, miljö och klimat.

För att sammanfatta skillnaden mellan oss och den styrande minoriteten så handlar det dels om att vi på ett mer konkret sätt vill formulera ett strategiskt innehåll, men också att vi vill utveckla politikens roll i att styra utvecklingen. Det gäller att undvika klåfingrighet och värna forskarens integritet samtidigt som man har modet att peka ut den breda långsiktiga utvecklingen.

 Mats Johansson(S)

Margareta Fransson(MP)

Emil Broberg(V)

2012

Debattartikel angående finansplanen(Corren 27/11 )

Under en rad år har den nuvarande politiska ledningen misslyckats med att komma tillrätta med obalansen inom vårdekonomin och vi har flera gånger pekat på behovet av åtgärder, något som avvisats av den politiska ledningen. Vi är därför glada att även de nu har insett att något behöver göras. Landstingets övergripande behovsstyrning och ekonomistyrning behöver stärkas och förtydligas. Vi presenterar därför en alternativ finansplan som ger bättre möjligheter för ett långsiktigt ansvarstagande för sjukvårdens kvalitet och innehåll samtidigt som vi värnar att landstingets ekonomiska utveckling är långsiktigt hållbar.                                                 

Vår finansplan ger en bättre grund för att kunna lägga en treårsbudget nästa år där det finns utrymme att möta utvecklingen på flera långsiktigt centrala områden. Av den anledningen undviker vi att i vårt förslag räkna hem de ekonomiska effektiviseringsvinster som Alliansens och Vrinnevilistans förslag till finansplan innebär. Det är många delar i landstingets nuvarande ekonomistyrning som motverkar varandra och förslaget skapar otydliga förväntningar på vad man som produktionsenhet ska uppnå. Vi avvisar inte tanken på effektiviseringar, men de bör finnas i en helhet där man bedömer nuvarande och framtida behov.

Inför budgetarbetet nästa år vill vi lyfta fram de tre utvecklingsområden som vi ser som centrala för att kunna möta framtidens utmaningar på ett långsiktigt hållbart sätt och där en bättre ekonomisk utveckling för landstinget är avgörande. Det handlar om vårdcentralernas roll, om hög medicinsk kvalitet och om landstinget som arbetsgivare. Vår politik innebär en utveckling av dagens vårdcentraler där primärvården för ett utökat uppdrag att möta sociala utmaningar och motverka ohälsa. Vi vill också få ett ökat fokus på den medicinska kvaliteten där vi anser att all hälso- och sjukvård ska ges efter principen ”best practice”. För att lyckas med de stora utmaningarna som den östgötska hälso- och sjukvården står inför är det även helt avgörande att utveckla landstingets som arbetsgivare. Nöjda och stimulerade medarbetare står starkare rustade mot ohälsa och förmår att ge patienterna en bättre vård och omsorg.

Vår finansplan fokuserar på att landstinget ska ha en ekonomisk situation som gör det möjlighet att utveckla vårdcentralerna, att värna en hög medicinsk kvalitet och att förbättra personalens arbetsmiljö.

 Mats Johansson, oppositionslandstingsråd, (S)

Emil Broberg, gruppledare, (V)

Margareta Fransson, gruppledare, (MP)

Alliansen missar chansen att ta miljöansvar – (Corren 13 oktober)

Det står nu klart att det inte blir något politiskt initierat miljöarbete av mer systematisk natur i landstinget denna mandatperiod. När landstingsstyrelsen den 25 september beslutade om sin verksamhetsplan fanns endast en till intet förpliktigande kunskapsöversyn med på agendan inför 2013. Så när tre fjärdedelar av mandatperioden ändar kommer alliansens och Anita Jernbergers(FP) resultat på miljöområdet med all sannolikhet och mycket beklagansvärt kunna beskrivas som mycket ringa.

 Miljöpartiet hade initialt en del förhoppningar om att landstinget i Östergötland skulle kunna få till en liten nytändning när det gäller miljöledning och systematiskt miljöarbete. Behovet är så uppenbart och vi tyckte att vi såg öppningar och en villighet hos alliansens företrädare att kavla upp ärmarna. Vis av erfarenheten garderade vi oss emellertid och lämnade in en omfattande motion där vi ger en rad förslag på vad som måste göras.

I denna ännu ej behandlade motion föreslår vi att landstingets organisation för miljöarbetet ses över och görs vassare, bland annat vill vi se att miljöombuden återinrättas. En kontinuerlig kommunikation kring miljöfrågor i vardagen är en viktig framgångsfaktor. Miljöpartiet vill också se ett omtag när det gäller ISO-14001 standarden för miljöledning och att den omfattar landstingets som helhet och dess yttersta ledning. Statusen för miljöaspekterna måste väsentligt uppgraderas.

Den mest centrala delen i ett miljöledningssystem är att få till ett gediget miljöprogram där ett antal tydliga och uppföljningsbara mål beskrivs. Aktuella styrdokument håller inte tillräckligt hög kvalitet. Till miljöprogrammet kopplas sedan mer detaljerade handlingsplaner som är unika för landstingets olika delar, uppföljningsplaner, samt intern och extern revision. Extern revision löses enklast, menar vi, genom att miljöledningssystemet certifieras.

 Att ta tag i övergripande miljöfrågor i en stor organisation som landstinget kräver mod och stark politisk vilja. Vi måste tyvärr konstatera att detta helt och hållet saknas hos alliansens företrädare. Samtidigt ska sägas att miljöpartiet prestigelöst står beredda att hjälpa till om den styrande minoriteten väljer att ändra kurs. Inget är viktigare än att så snabbt som möjligt åstadkomma reell förändring.

 Det görs en hel del bra saker inom miljöområdet i landstinget, i sina enskildheter, genom duktiga och ambitiösa tjänstemän. Exempelvis har en serviceavdelning(FM C) utrett möjligheten för landstinget att äga vindkraft. Men det som krävs är systematik i målsättningar och uppföljning, en helhetssyn och framförallt politiskt ansvarstagande från den styrande minoritetens sida.

Margareta Fransson(MP), gruppledare i landstinget

Catarina Engström(MP), ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden

2011

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s